Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.12.2010 12:40 - Основни изисквания към косвените данъци в ЕС
Автор: georgihadjiyski Категория: Бизнес   
Прочетен: 4959 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 08.07.2011 19:43


  ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ В ЕС   (Курсова работа изготвена 2009 г.)

Съдържание:
    1.Какви са основните изисквания към косвените данъци в рамките на ЕС? 2.Какви промени настъпиха в механизмите за събиране и контрол на косвените данъци след приемането на България в ЕС?     1.Какви са основните изисквания към косвените данъци в рамките на ЕС?  Косвените данъци обхващат и облагат дохода при неговото разходване за покупки на стоки и услуги, в цените на които те предварително са калкулирани. Данъчното облагане в ЕС до голяма степен е уеднаквено в областта на непреките данъци – ДДС и акцизи. Данък добавена стойност   ДДС е първият данък, който е хармонизиран на ниво ЕС. ДДС се въвежда в Общността през 1967г. с Първа и Втора директива.Прилагането на Първа и Вторадиректива по ДДС е първият етап от хармонизацията на данъците върху оборота в Общността. Общата система по ДДС,разрешава на страните-членки такава свобода на действие, че през 1973г. Съществуватдевет различни, отделни системи на национални законодателства, вместо една обща система на Общността.   С Решение на Съвета на ЕС от 1970 г. се въвежда системата на собственитересурси, чрез която се финансира общият бюджет на ЕС. Един от тези собствениресурси са вноските по ДДС от държавите-членки, изчислени на база хармонизирана основа наДДС. Практически вноските започват да се привеждат от 1979г.   Основните принципи, правила и дефиниции при облагането с ДДС сарегламентирани в Шеста директива – 77/388/ЕИО, която заменя Втора директива.Целта на Шеста директива, приета през 1977г. е да хармонизира в по-пълна степеннационалните законодателства.   Шеста директива гарантира, че данъкът се начислява върху едни и същи доставки във всички държави-членки, така че те да образуват една единна база за финансиране на Общността и въвежда единна база за оценка. Тя предвижда прилагането на единен не кумулативен данък върху потреблението, който се начислява при всички етапи на производството и разпространението на стоки и услуги. Това означава еднакво данъчно третиране на доставките на стоки и услуги, независимо дали са вътрешни (национални) или външни (импортни) транзакции. Същевременно данъкът се базира на принципа на неутралността, т.е. данъкът върху стоките и услугите е правопропорционален на цената им, независимо от броя на сделките, извършени в процеса на производство и разпространение, предшестващи етапа, при който данъкът окончателно се начислява. Въпреки че законодателството определя основните принципи и дефиниции при облагането с ДДС, то предоставя и възможности за избор на страните членки.   От 01 януари 1993г. след премахване на митническия и граничен контрол между страните членки на ЕС с Директива 91/680/ЕИО се въвежда т.нар. преходен режим за облагане с ДДС на доставките вътре в Общността между данъчно задължени лица. Този режим комбинира данъчното облагане u1087 при спазване на принципа на произхода на стоката с данъчното облагане при спазване на принципа на местоназначението на стоката. Данъчното облагане при спазване на принципа на произхода на стоката остава основен принцип в общата ДДС-система за физическите лица. От 01 януари 1993 г. физическите лица, които пътуват в другите страни членки, могат да закупуват стоки за лична консумация, като размерът на ДДС-ставката е тази в сила за държавата, откъдето са си купили стоката, след което могат да се върнат в собствената си страна с покупките, без отново да заплащат данък. Съществуват и изключения като покупката на нови превозни средства и продажби при поръчка по поща от компания, намираща се в друга държава-членка.   Данъчното облагане при спазване на принципа на местоназначението на стоката се отнася за вътреобщностните доставки. Свободното движение на стоки в Общността означава, че данъчно задължените лица не се разглеждат като вносители и износители. В резултат на това начисляването на ДДС при внос и освобождаването на доставките на стоки при износ се заменя с освобождаване на вътрешнообщностните доставки на стоки и облагане на вътреобщностното придобиване на стоки при търговията между данъчно задължените лица в рамките на Общността.   С цел осигуряване на ефективното събиране на данъците и осигуряване на контрол върху вътреобщностните транзакции е създадена информационна система за обмяна на информация по ДДС (ValueAddedTaxInformationExchangeSystemVIES). VIES е система за електронна обмяна на база данни по ДДС между националните ДДС администрации. Целта на VIES е да натрупва информация по ДДС идентификационните номера и да предоставя синтезирана информация на всички страни членки `веднага и без закъснение`.   През юни 2000г. Европейската комисия разработва нова стратегия по ДДС, целяща опростяване, модернизация и в по-висока степен еднакво прилагане на настоящите разпоредби, както и по-тясно административно сътрудничество. Целта е да се насърчат легитимните търговски транзакции в рамките u1085 на вътрешния пазар и да се предотвратят данъчните измами.   В резултат през 2002г. се приема Директива за промяна на правилата заоблагане с ДДС на някои услуги, които се доставятчрез електронни средства.Основната цел на директивата е да се защити конкурентноспособността на ЕС като сеелиминираосновният недостатък за доставчиците от ЕС на услугата по отношение натехните конкуренти извън съюза /причинена отправилата за място на доставкауслугите/.   Свързана с тазиДиректива е и приетата през 2001г. Директива за електроннотофактуриране. С тази мярка се създава възможност за търговците даизползват електронното фактуриране и съхранение, като по този начин се повишаваконкурентноспособността и се насърчаваелектронната търговия. Акцизи Обект на облагане с акциз са тютюневите изделия, алкохолът,алкохолните напитки иминералните масла, произведени на териториятана ЕС и внесени от трети страни.Правото на ЕС вобластта на акцизите регламентира:Хармонизирана структура на акциза;Минимален размер на акцизните ставки;Производството, движението, складирането и контрола на акцизнитестоки.   Основните директиви на Правото на Общността в областта на акцизите са: Структурните Директиви - дефинират продуктите и ги разделят в категории за целите наоблагането с акциз:Тютюневи изделия Дир. 95/59 ЕИО, Минерални горива Дир. 92/81 ЕИО, Алкохол и алкохолни напитки Дир. 92/83 ЕИО. Директивите за ставките - определят минималните ставки на акцизите чрез съотнасяне скатегории и дефиниции, определени в структурните директиви,а именно: Цигари Дир. 92/79/ЕИО. Тютюневи изделия,с изключение на цигарите Дир. 92/80/ЕИО. Минерални масла Дир. 92/82/ЕИО. Алкохол иалкохолни напитки Дир. 92/84/ЕИО. `Хоризонталната` Директива 92/12/ЕИО, регламентира общите правила за производство,складиране, съхранение, движение и контрол на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз.   Тенденцията е към: разширяване обхвата на облаганите с акциз стоки – от 01.01. 2004 г. с
Директива на Съвета 2003/96/ЕО се въвежда акциз върху природния газ, каменните въглища и кокса и електричеството.
Увеличаване на минималните акцизни ставки – например от 01.07.2002 г. Минималниятакциз върху цигарите е 60 евро за 1000 къса (2.35 лв. за кутия), а от 01.07.2006 г. – сеповишава на 64 евро за 1000 къса (2.50 лв. за кутия); на минералните масла, съгласно Директива наСъвета 2003/96/ЕО както следва:Моторно гориво Горива заиндустриални итърговски цели Горива за отопление иелектричество 2003 2004 2010 2003 2004 2003 2004 бизнес 2004 останали Оловенбензин 337 421 421Безоловен бензин(€/1000 l.) 287 359 359 Газьол (€/1000 l.) 245 302 330 18 21 18 21 21 Мазут 13 15 15 Керосин (€/1000 l.) 245 302 330 18 21 0 0 0 Втечнен нефтен газ (€/1000 kg.) 100 125 125 36 41 0 0 0 Природен газ и метан (€/ гигаджаул.)100 (€/1000 kг.) 2.6 2.6 36 (€/10 00 kг.) 0.3 NA 0.15 0.3 Въглища и кокс (€/гигаджаул) N/A 0.15 0.3 Ел. енергия (€/MWh) N/A 0.5 1.0 Системата от акцизни складове за тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки и минерални масла е създадена и функционира в ЕС от 01.01.1993 г . след отваряне на границите между държавите – членки. Основни понятия: Лицензиран складодържател - физическо или юридическолице,имащо разрешение от компетентните власти на държава-членка в хода на своята независимаикономическа дейност да произвежда,
преработва, складира, получава и експедира стоки, подлежащи на облагане с акциз, при условията на
режим отложено плащане на акциз.Акцизен склад - помещението, където лицензирания складодържател, в хода на своята независима икономическа дейност, произвежда, преработват, складираи експедира под режимотложено плащане на акциз акцизни стоки. Отложено плащане на акциз - режим,при който временно се отлага плащането на акциза.
    2.Какви промени настъпиха в механизмите за събиране и контрол на косвените данъци след приемането на България в ЕС?   ·               Създадена е в края на 2002 г. Националната агенция за приходите (НАП).   ·               Българската данъчна администрация има сключени споразумения иинструкции за  съвместни действия със:Агенцията за държавнивземания, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол и Държавната комисия по хазарта; Сметната палата; МВР; Националния статистически институт (НСИ); “Български пощи” АД; Националния осигурителен институт (НОИ).   ·               Разработена е комуникационна стратегия на данъчната администрация, която предвижда разпространението на информация до данъкоплатците по електронен път и чрез печатни издания, което ще доведе до повишаване на данъчната им култура и подобряване на имиджа на администрацията.   ·               Регистрирани по ЗДДС лица могат да упражнят правото си на приспадане на данъчен кредит 12 данъчни периода след данъчния период, през който е възникнало това право.   ·               Съкратен е периодът на процедурата по приспадане на данъчен кредит съгласно чл.92, ал.2 от 3 на 2 месеца. Подаването на приложение за процедура по приспадане до 14-то число на третия месец.   ·               Съкратен е и периодът за възстановяване на данъчния кредит от 45 на 30 дни след приспадането. Когато данъчните органи закъснеят повече от 30 дни с възстановяването на данъчния кредит, включително и при ревизия, се възстановяват сумите заедно със законната лихва съгласно чл.92, ал.10.   ·               На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение територията на страната, които са облагаеми, както и за доставяни услуги по чл.21, ал.2. Задължението за регистрация възниква 7 дни преди датата, на която данъкът за  доставката става изискуем.   ·               Съгласно чл.101, ал.5 от ЗДДС, когато лице не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция, задължително заявява такъв адрес пред НАП. При промяна на електронния адрес, лицата уведомяват приходната администрация в 7 дневен срок от промяната.   ·               Промяна по задължителните реквизити на фактурата. Съгласно чл.114, ал.1, т.6 отпада „име и фамилия на съставителя.”   ·               Ограничава се ползването на данъчен кредит от леки автомобили, като се детайлизира понятието лек автомобил. При определяне броя на местата за сядане се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя. Т.е. ще се признава данъчен кредит само на автомобили, които фабрично са със шест и повече места. Съгласно §51ограничението на ползване на данъчен кредит не се прилага за правото на приспадане на ДК, което е възникнало до 31.12.2009 г., включително и за автомобили, които не са с фабрични 6 места.   ·               Облагаема доставка става и процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни и съдебни производства.Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 2339286
Постинги: 384
Коментари: 551
Гласове: 3376
Архив
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031