Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.01.2011 11:30 - Модел на психо-педагогическа система за превенция на агресията в училище
Автор: georgihadjiyski Категория: Други   
Прочетен: 7941 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 26.02.2017 08:59


ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В

УЧИЛИЩЕ

Copyright © Георги Хаджийски

Публикувано в сп. Обществено възпитание”, бр. 2, 2007 г.

image 


       Ако се вярва на зачестилото широко медийно отразяване, проявите на агресия сред българските деца непрекъснато се увеличават. И макар, че нейните крайно негативните ефекти биха могли да бъдат проследени както в училище, така и в обществото като цяло, дейността по изпълнението на специфичната учебно-възпитателна мисия на съвременното училище в българското общество е твърде чувствителна по отношение на отрицателното влияние на всичките й прояви. Това налага търсенето, разработването и практическото прилагане на ефективни модели за превенция. В тази насока в СОУ “Отец Паисий” Самоков бе разработена и вече трета година се прилага система от групови социално-педагогически дейности за превенция на агресивността, която макар и да не е универсална “панацея”, заслужава да бъде споделена и обсъдена.

Системата на груповите дейности за превенция на агресивността е съобразена с особеностите на училището – то е общообразователно, като в него се обучават ученици от пети до дванадесети клас. Именно затова акцентът е поставен върху двете относително по-рискови ученически групи – на новопостъпващите деца в петите и деветите класове.

Информацията за склонността към агресия на новопостъпващите ученици в пети клас и възможностите за нейното използване в педагогическия процес

Постъпването в пети клас е свързано с редица нови предизвикателства пред българските ученици. Преди всичко поради диференцирания подход при изучаването на различните учебни предмети, в учебния процес се разширява сферата на институционалното педагогическо общуване с новите учители. Много често учениците попадат в класове, сформирани от техни връстници, с които не се познават и поради това възникват редица психо-физиологични сблъсъци, свързани с изграждащите се групови йерархични структури. Като се прибавят и немалкото “чисто” личностни проблеми, касаещи пубертета, както и недоизградената система за съзнателен контрол над поведението, са налице много от белезите, разкриващи един от кризисните периоди в онтологичното развитие. И понеже агресията във всичките си разновидности е типична поведенческа реакция за превъзмогване на трудностите, не е за учудване, че на тази възраст нейните прояви зачестяват.

От друга страна, пълноценното осъществяване на учебно-възпитателния процес изисква учителите да имат обективна информация за личностните особености на новопостъпилите ученици за да могат да бъдат използвани възможностите на индивидуалния подход за неговото оптимизиране. Самата информация трябва да позволява бързо събиране и обработване, както и да предоставя възможности за излагане в логично издържан и достъпен вид. С оглед спецификата на тези изисквания твърде подходящ се оказва намерилият широко приложение и у нас и адаптиран към българските условия тест на A. Buss-A. Darkee. Седемдесет и петте въпроса на теста разграничават формите на агресията на телесна агресия; вербална агресия; индиректна агресия; опозиционно поведение; агресивна раздразнителност; агресивно недоверие; ревност и омраза; вина след агресия и лъжа, като самият аналитичен подход се оказва подходящ източник на информация за нуждите на образователния процес. Емпиричната информация е групирана на равнища. Наличието на агресия е разпределено в граници на ниска степен (0 – 39%); средна (40 – 69%) и висока (70 – 100%). При осредняване на броя от стойностите се добива представа за наличие на агресивно поведение – по-високи от 50%.

В конкретния случай се използва въпросник в писмен вид, а учениците го решават в рамките на един учебен час. Опитът показва, че това време е напълно достатъчно за получаването на обективни отговори – последващите наблюдения върху поведението на учениците почти винаги потвърждават получените резултати. Понеже въпросите от теста изискват еднозначни отговори с “да” или “не”, е възможно бързо и лесно обработване с помощта на компютърната програма Excel, както и разпечатването на получените резултати в табличен вид и ползването им от учителите. По този начин още с формирането на новите пети класове учителите разполагат със сравнително обективна информация за определени поведенчески нагласи на учениците и евентуална възможност за превантивни корекционно-възпитателни интервенции. 

Твърде положителен ефект имат и провежданите беседи с учениците върху получените резултати от теста. При условие, че акцентът се поставя не върху конкретните резултати, а върху различните форми и прояви на агресивността и техния негативен ефект, децата имат възможността да осъзнаят многозначния характер на скритото зло в агресията и да се стараят да не прибягват до нейното използване.

На фона на увеличаващата се диференциация между резултатите на отделните ученици, убедително разкриваща както необходимостта от използването на индивидуалния подход в учебно-възпитателната работа, така и нуждата от подобни психо-педагогически дейности за обезпечаване на този подход с необходимата информация, при тяхното евентуално планиране и организиране биха могли да бъдат взети в предвид следните препоръки:

Ш Спецификата на тази детска възраст, (12 години, с присъщите й неустойчиво внимание и все още незавършен преход от нагледно-образно към по-абстрактно мислене), изисква прибягването до възможностите на игровите методи. Желателно е въпросите от теста да бъдат разположени върху един лист. Твърде подходящи са и по-раздвижени печатни шрифтове, изписани с по-големи букви и по възможност пъстро цветово оформление. В указанията за попълване на теста да бъде изрично уточнено, че това е само игра и няма добри и лоши отговори. Преди провеждането на теста задължително трябва да бъдат “разчупени ледовете” между провеждащия го и децата.

Ш Обработените и обобщени резултати да бъдат разпечатани върху една страница и да предоставят информация в следните аспекти: ученик (име, фамилия, клас); ниво на склонност към агресия (ниско, средно, високо) и съответната форма на агресията (телесна агресия, вербална агресия, индиректна агресия, опозиционно поведение, агресивна раздразнителност, агресивно недоверие, ревност и омраза, вина след агресия и лъжа). 

Ш Учителите предварително да бъдат инструктирани за същността на теста, за формите на агресията, за склонността към агресия и нейните нива… Изрично да се подчертае, че дори и обективно получени резултатите от теста не са присъда и самата агресия не е някакво абсолютно “вродено зло”, а подобно на всяко друго психо-социално творение е подвластна на съзнателно или неумишлено стимулиране или коригиране.

Ш Естеството на образователния процес в училище налага задължително активно общуване между участващите страни – учениците и техните учители (дори и когато в тази категория попадат педагогическите съветници). Именно за това беседата върху резултатите от теста е в състояние да разкрие на малките ученици, че агресията не се изразява само в това да се удрят и бият околните, но и противопоставянето на учителите, свадите с другите, или пък чупенето на вещи са някои от най-присъщите й изблици. А както твърдят и психоаналитиците, когато бъдат осъзнати негативните ефекти на подобни поведенчески реакции, те биха могли да бъдат контролирани по-лесно. 

Ш Препоръчително е наблюдението върху учениците, които показват сравнително високи склонности към агресия, както и провеждането на корекционни психо-педагогически интервенции.

Социално-педагогическите упражнения за превенция на агресивността с учениците от девети клас

Възможностите за съзнателен контрол над поведението значително се увеличават в горната училищна възраст. В девети клас на българското училище като учебен предмет се изучава самата психология, което позволява учениците да придобият система от логично-издържани представи както за психиката на човека и мотивите на неговото поведение, така и за самите себе си. При отчитане на психическите особености на тази възраст – динамично усъвършенстващо се абстрактно-логическо мислене, нарастващо желание за творчески изяви, възможности за продължителна целенасочена волева дейност, достигащ понякога до абсурдни граници стремеж към личностна независимост и пр., бе разработена система за превенция на агресията във вид на социално-педагогическо упражнение. Упражнението се осъществява съвместно с учителите по психология в часовете, предвидени за семинарни занимания и е структурирано в следните аспекти:

Ш Провеждане на тест за самоопознаване на определени личностни нагласи, имащи отношение към агресията. Твърде подходящи са популярните психологически тестове от рода на: “Конфликтни ли сте?”, “Лесно ли се поддавате на чуждо влияние?”, “Лесно ли губите самообладание?”, “Обичате ли да лъжете?” и пр. Самият тест се провежда в рамките на 8-10 минути и е много удачно средство за въвеждане в същинската част на упражнението.

Ш Самостоятелна работа в групи за идентифициране на определени негативни страни на агресията и предлагане на решения за справяне с тях. Сравнително подходящи са темите: “Що е агресия”; “Защо агресията е вредна?”; “Какво предлагате за справяне с агресията?” С оглед оптималното протичане на тази част от упражнението класът се разделя на три групи от по 6-9 ученика, като на всяка група се възлага работа по една от изложените теми. Групите избират говорители, които трябва да записват изказваните мнения върху предварително подготвен постер и да ги представят на класа. Наред с това, на трите групи се дава възможност да ползват материали, касаещи отделни аспекти на агресията и систематизирани в три папки. В рамките на 25 минути, при използване на възможностите на метода за вземане на групови решения, познат като “мозъчна атака”, на учениците се предоставя възможността да изразят и запишат своите становища по разглеждания проблем, като за целта могат да ползват както предоставените материали, така и собствените си познания и опит. Желателно е да се стимулира записването на всякакви мнения, дори и когато има такива, които се различават от официалната позиция на групата. Накрая, в оставащите по 3-4 минути на група, говорителите представят изказаните и записани мнения и отговарят на зададените въпроси от другите ученици.

Ш Изготвяне на микропроект за превенция на агресията в училище. В рамките на тази част от упражнението на трите групи се предоставя по един предварително подготвен формуляр за изготвяне на микропроект за превенция на агресията в училище. Самият формуляр е оформен на базата на широко използваните от неправителствените организации и правителствените учреждения документи за кандидатстване за финансиране на проектни дейности и съдържа изискваната от тях основна информация: данни за ръководителя на проекта; същност на идеята; цел; целеви групи; основни дейности; време за реализиране; бюджет; критерии за оценка; екип, който ще осъществи проекта. (Опитът красноречиво разкрива, че интересът от разработването на микропроекти от учениците в 9 клас е огромен, а резултатите от тази творческа самостоятелна домашна работа нагледно показват възможностите на проектното мислене за решаването на специфични училищни проблеми, породени от агресията.)

При условие, че упражнението бъде добре подготвено и провеждащите го съумеят да мотивират учениците за отговорна и качествена работа, то е в състояние да спомогне за постигането на редица цели, свързани както с решаване на общообразователни проблеми в сферата на придобиването на нови знания и умения, така и с превенция на агресията в училище. Например:

Ш Придобиване на знания за същността на агресията в битността й на поведенческа форма с корени в присъщите на всички хора разрушителни нагони, респективно формиране на умения за справяне с отрицателното й влияние върху личността и обществото.

Ш Затвърдяване на уменията за работа със специализирана литература, компендиуми, нормативи, тестове.

Ш Формиране на трайни обществени нагласи за непримиримост с изявите на агресията чрез въвличане на учениците в динамични творчески дейности.

Ш Стимулиране на творческото мислене и поведение на учениците от 9 клас чрез тяхното включване в практико-приложни дейности, насочени към решаване на някои от най-острите проблеми на агресията в училище.

Ш Осъзнаване на редица негативни аспекти на агресията от учениците в 9 клас като стъпка в изграждането на действащи психични механизми за самоконтрол над разрушителното поведение.

Ш Привличане на учениците за своеобразни “съюзници” в борбата с агресията от училищните ръководства, учителските колективи и училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Ш Набиране на огромно количество информация и то от разнообразни, допълващи се източници за нагласите към прибягване до агресия от учениците в 9 клас, за техните представи и отношение към нея, за предлаганите от тях решения за справяне с негативните й страни…

Провеждането на упражнението е свързано с не малка по обем и средства предварителна подготовка: подбор и разпечатване на тестове; намиране на достатъчно материали за различни аспекти на агресията, при това съобразени с възрастовите особености на учениците; подготовка и разпечатване на формулярите за микропроектите; а дори и снабдяване с хартия за постери и маркери за писане, както и координация с учебните планове на учителите по психология… Позитивният ефект от резултатите обаче напълно оправдава направените усилия и разходи. Въз основа на набрания опит биха могли да бъдат предложени следните препоръки при евентуалната подготовка и реализиране на подобни дейности:

Ш Макар, че понастоящем психологически тестове, касаещи отделни страни на агресията могат да бъдат открити както върху страниците на редица младежки (и не само младежки) вестници и списания, така и в множество интернет сайтове, те трябва да бъдат подбрани преди всичко в зависимост от дидактическата издържаност на своето съдържание. Желателно е тестът да бъде анонимен, да позволява разпечатване върху една страница, както и да съдържа подредени в разбираем вид личностни оценки за нивото на склонност към прибягване до агресия, получени на базата на отговорите и при това с акцент върху отрицателните страни на това психо-социално явление. С оглед ограниченото време, тестът трябва да съдържа 7-10 въпроса с по 3-4 варианта на отговори и непременно да има указания за решаване и аранжиране на получените резултати.

Ш Подходящи материали за агресията, при това напълно отговарящи на възрастовите особености на учениците в 9 клас и общодидактическите изисквания на упражнението могат да бъдат открити на страниците на сп. “Обществено възпитание”. Много от тях съдържат конкретни указания за справяне с агресора и предпазване от агресивни въздействия в обществото и за това е препоръчително тяхното ксерокопиране и предоставяне на учениците. Твърде необходимо е измежду всички материали, отразяващи изблици на агресията и бълвани от медиите непрекъснато, да бъдат подбирани само онези, които съдържат еднозначни оценки за негативния характер на това личностно и обществено зло. В противен случай съществуват немалко рискове учениците да се поддадат на внушенията на недобросъвестни автори на сензации, които в стремленията си да пожънат по-големи плодове от своите умотворения съзнателно или неумишлено не само че цинично отразяват разрушителното поведение, но и стимулират неговите изяви.

Ш Понастоящем в българското общество съществуват редица институции, които реализират политики, насочени към децата (в т.ч. и за превенция на агресията). Много положителен ефект има предоставянето на учениците на материали (включително и извадки от нормативни документи), свързани с дейността на отделите за закрила на детето; общинските комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; детски педагогически стаи; неправителствени организации, работещи по проблемите на децата и пр. и съдържащи информация за тяхното местонахождение, телефони, e-mail…

Ш Краткият времеви диапазон на упражнението налага сравнително ограничен обем на използваните източници на информация – между 15-20 страници от група.

Ш Задължително е постерите да бъдат изготвяни върху достатъчно големи листове, като предварително се дадат указания за записването на кратки и ясни изречения, при това с достатъчно едри букви.

Ш Много често при представянето на груповите работи от говорителите възникват спонтанни дискусии между участниците в упражнението. С оглед ограниченото време се препоръчва тактична намеса на провеждащия го, особено когато забележи разводняване на изказваните мнения по отношение на поставените цели.

Ш Формулярите за изготвяне на микропроектите да съдържат не повече от 10 структурни единици и да позволяват разпечатване върху един лист. Задължително да бъде изискано тяхното попълване в рамките на не повече от една седмица. При условие, че бъдат ангажирани училищните настоятелства или бъдат намерени други спонсори най-добрият микропроект би могъл да бъде осъществен на практика.

Няколко думи вместо заключение

Макар, че изложената система не може да замени традиционните индивидуални психологически подходи за личностна диагностика и евентуални терапевтични въздействия, както и педагогическите методи за оценка и корекционни възпитателни дейности с по-агресивните ученици, тя е напълно осъществима във всяко училище. Дори и когато в него няма щат за педагогически съветник би могла да бъде разработена и реализирана от класните ръководители и училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – в крайна сметка положителните ефекти напълно оправдават вложените усилия.

На фона на огромната необходимост от усъвършенстване на гражданското образование в българското училище, методиката на социално-педагогическото упражнение е подходяща за търсене на отговори и на редица други наболели социални проблеми, отнасящи се до наркоманиите, тютюнопушенето, алкохолизма, сектите, професионалното ориентиране… При условие, че бъде използван творчески подход при разработването и реализирането на подобни дейности, съществуват огромни възможности за усъвършенстване на образователния процес в училище и от тук – позитивно личностно развитие на учениците.

КРАЙ
Гласувай:
3Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 2339224
Постинги: 384
Коментари: 551
Гласове: 3376
Архив
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031