Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.04.2010 20:51 - Междуполовите отношения на работното място
Автор: georgihadjiyski Категория: Бизнес   
Прочетен: 3924 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 15.06.2016 20:53


Междуполовите отношения на работното място


Публикувано в сп. "Мениджър", бр. 2 и 3 от 2004 г.

image

Междуполовите отношения на работното място -  същност, произход, основополагащи принципи за тяхното регулиране

Обикновено те се свързват с шумни скандали, нажежени до пръсване чрез възможностите на модерните информационни системи и разпространявани в условията на глобализация до всички кътчета на планетата, за похотливи шефове, възползвали се от своята власт, за да прелъстят на пръв поглед уж много невинни, и винаги твърде привлекателни  служителки, задоволявайки мерзките си страсти, захранвани с либидна енергия от дълбините на най-тъмното подсъзнавано. Всъщност - междуполовите отношения на работното място са част от съвсем естествени социални процеси, възникващи и регулиращи се по неписаните правила на човешкото общуване, или пък са целенасочено регламентирани от специално създадени в зависимост от доминиращата ценностна система в съответното общество,  кодекси, закони, правилници, морално-етични норми, длъжностни характеристики... Тези нормативи, предназначени да улесняват процесите, свързани с извършването на конкретната трудова дейност, в името на която са събрани на определено място и за определено време здрави, млади и дееспособни жени и мъже, понякога довеждат до редица абсурдни ситуации, възпрепятствуващи немалко изпълнението на служебните задължения. В крайна сметка, в междуполовите отношения на работното място, “пряката” сексуалност, при цялата си атрактивност, заема не особено голямо място.

По принцип, те се поддават сравнително трудно на въздействие от страна на класическия мениджърски процес на прогнозиране, планиране, организиране, контролиране и мотивиране. Поради несъмненото си влияние върху извършването на съответния трудов процес обаче, мениджмънтът има огромен интерес от тяхното опознаване и търсене на пътища за ефективното им регулиране. Именно за това, тук не ще стане въпрос за сексуални пикантерии от живота на висши мениджъри – политици, администратори, бизнесмени, шоумени, топспортисти…, извършили сексуални “престъпления” спрямо свои служителки - беззащитни красавици, и получили полагащото им се наказание чрез шумни съдебни процеси и обществено порицание, а преди всичко за влиянието – положително, или отрицателно – на междуполовите отношения на работното място върху изпълняваните служебни задължения… 

Всеизвестно е, че родът и семейството са първите създали се в човешката история институции, чрез които и до сега се реализират изконните форми на човешкия стремеж към безсмъртие: стремеж физиологичен, стремеж интелектуален, стремеж духовен… От тази гледна точка, независимо дали касаят само двама индивиди, или множество свързани с различни кръвни и/или социални връзки членове, възникналите в рода и семейството икономически отношения, предназначени да удовлетворяват екзистенциалните базови потребности на човешката личност чрез осигуряването на необходимите средства за съществуване, могат да бъдат проследени във всички традиционни и модерни социално - икономически организации. При условие, че като естествен измерител за ефективното регулиране на свързаните с тях процеси, бъде приета производителността на труда – дейност, по осъществяването на която работещите в организацията жени и мъже превъплътяват определена част от най-ценния ресурс, с които разполагат – своето време, в стоки или услуги, за което понастоящем в повечето общества получават най-вече пари, биха могли да бъдат дефинирани редица групи от проблеми в техните позитивни и негативни аспекти.

Макар че в историко-социологически план могат да бъдат проследени различни модели, свързани с търсенето на ефективни възможности за регулиране на междуполовите отношения в техните проекции върху осъществяваната трудова дейност от работещите мъже и жени, поради всепризнатото предимство в сферата на стимулиране на нарастването на производителността на труда на налагания понастоящем почти повсеместно чрез глобализацията “Западен”, или Евро – Атлантически социално-икономически модел, ще бъде направен опит за представяне на някои от основните негови принципи:

1. Принцип на ясно диференцираните социални роли – най-висшите ценности на демократичното гражданско общество, са свързани с налагането като задължителни за всички негови членове чрез непрекъснато усъвършенствана нормативна база, на ясно диференцирани социални роли, в зависимост от ситуацията, в която се намира съответният гражданин – роля на работник, служител или мениджър на работното място;  роля на съпруг, съпруга или родител в семейството; роля на гражданин в обществото… Универсалният показател, който служи за това сложно и трудно осъществимо на пръв поглед диференциране, е времето. Времето, прекарано на работното място, дори и когато е споделено с член на семейството, е за ролята на работник, служител или мениджър. Времето, извън работното място, споделено с членове на семейството, е за ролите на съпруг, съпруга, баща, майка, дете. И навсякъде в обществото – ролята на гражданин е задължителна.

2. Принцип на егалитаризацията – XX век, бе векът на епохалните борби за премахване на някои от недъзите на модерното индустриално общество:

• Експлоатацията – системата на “принудително присвояване” на определена по-голяма, или по-малка част от продуктите на материализираното време чрез труда на намиращите се в по-неравностойно положение в обществото работещи мъже, и особено - жени, от техните облагодетелствани работодатели – собственици на икономическите организации, закриляни от доминираната от тях държава.

• Дискриминацията – системата, при която определени категории лица, (жени, деца, цветнокожи, имигранти), получаваха за еднакъв труд, (с мъжете, белите, изобщо - пълноправните граждани), много по-ниско заплащане.

• Сегрегацията – системата на принудително отделяне и недопускане на определени категории лица, (жени, цветнокожи, имигранти и пр.), до овладяването и упражняването на някои от смятаните за много престижни професии и дейности…

И като резултат на продължителните борби на унижените, и оскърбените, и онеправданите - революции, стачки, граждански протестни акции, феминистки движения – понастоящем, чрез системи от задължителни нормативи, във всички стремящи се към “цивилизованост” държави, независимо дали се касае за  работещ мъж, жена, бял или цветнокож, са гарантирани отношения, при които се получава адекватно заплащане на положения труд, единствено в зависимост от неговото количество и качество, (както и антиексплоатационно, пропорционално на растящите доходи данъчно облагане); или пък най-строго наказание за провинилия се мениджър, позволил си, или просто опитал се, дори и с най-чистосърдечни помисли, “да експлоатира” парадиращата непрекъснато със своя атрактивния външен вид работеща във фирмата красавица.

3. Принцип на рационалността – огромният напредък на научните познания, свързани с опознаване и използване в практиката на причинно-следствените връзки между възникващите и протичащи в природата, обществото и човешкото мислене явления и процеси, доведе до използването на силно рационализирани организационно-технологични модели на управление от всички социално - икономически институции.  Х. Форд, Фр. Тейлър, А. Файол, М. Вебер, Е. Мейо, Е. Маслоу… и многобройните им ученици в сферата на практиката и теорията на мениджмънта, социологията, психологията, дефинираха представата за работещия човек като разумно (и отчасти безполово същество), мотивирано в своето трудовото поведение, най-вече от желанието да получи максимални облаги от влаганото свое време в съответния производствен процес, при това чрез минимален разход на психо-физиологична енергия…

4. Принцип на зачитане на личния избор – разумният, съзнателен човек, (независимо дали е мъж или жена), на работното си място или извън него, носи отговорност за своите постъпки - пред себе си, и пред останалите членове на обществото, споделящи същата отговорност. И никой няма право да задължава другите да извършват каквито и да е трудови или нетрудови деяния против тяхната воля  - в тази насока съществуват редица текстове в международни конвенции и вътрешно-държавни нормативи…  

Опитите за изнамиране на ефективни системи за регулиране на междуполовите отношения на работното място, подчинени в известна по-голяма, или по-малка степен на така дефинираните принципи, не могат да бъдат абсолютизирани. Поради своето нееднозначното естество, свързаните с тях проблеми си остават твърде сложни и комплицирани, а механизми за тяхното управление – релативни. С оглед определено рационализиране на протичащите в тази сфера процеси, би могла да бъде създадена една условна диференциация, която да ги разграничи в следните аспекти:

Междуполовите отношения на работното място -  опит за диференциация

• Като административни биха могли да бъдат определени отношенията между работещите в организацията мъже и жени, свързани с властта и подчинението, различни при социално - икономическите структури от патриархален и матриархален тип, в тяхното влияние върху осъществяването на управляваните трудови дейности.

• Социални са отношенията, които възникват в организацията между работещите в нея жени и мъже и касаят: разделението на труда; производството и потреблението, отдаваното и получаваното, като количество и качество, чрез техния  труд и от техния труд.

• Като образователни могат да бъдат дефинирани отношения на невидимото влияние на процесите на преподаване и усвояване на необходимите за трудовия процес знания, умения, навици, трудово поведение от новопостъпващите и работещите в организацията жени и мъже, върху конкретните производствени дейности.

• Психологически са отношенията между работещите в организацията мъже и жени, свързани със симпатиите и враждебността; подкрепата и пречката; лоялността и предателството; на позитивния духовен климат и негативния духовен климат в колектива, в тяхното отражение върху извършваните работни операции.

• И разбира се, сексуалните отношения, свързани с “преките” интимни връзки, възникващи и реализиращи се на работното място, които също оказват твърде често не малко влияние върху трудовия процес.

Диференцираните по този начин аспекти на междуполовите отношения на работното място, могат да бъдат проследени, и, (евентуално), използвани в тяхното влияние върху решаването на някои от основните проблеми в практиката на модерното управление:

• Оптималното функциониране на съществуващата в организацията йерархична структура.

• Динамиката на процесите, свързани с изпълнението на служебните задължения от членовете на постоянните и временни екипи.

• Формалното и неформално лидерство…

Междуполовите отношения на работното място – проблеми и механизми за тяхното регулиране

Между диференцираните като административни, социални, образователни, психологически и сексуални аспекти на междуполовите отношения на работното място, също могат да бъдат проследени редица сложни и трудно поддаващи се мениджърски контрол взаимовръзки. Класическият фройдизъм например, учи, че стоящият на върха на институцията лидер, съзнателно или подсъзнателно, бива отъждествяван от своите подчинени с образа на бащата. Спрямо него въжделенията на работещите в организацията мъже, (а и жени в условията на глобализиращия се феминизъм), са свързани със стремежа да го премахнат като носител на реда, и, заемайки неговото място, да се възползват най-пълноценно от свързаните с този нехуманен акт облаги на властта, (Едипов комплекс, породен от сексуалността – административни - социални отношения). Наред с това, всички служители изпитват явно желание да му се харесат. Често пъти, при определен тип жени, (или - съответно мъже, в атавистичните матриархални структури, в които начело на организацията е жена), това желание достига до не дотам добре прикриваната им готовност да осъществят за тази цел дори и сексуален контакт с него/с нея (психологически отношения - сексуални инцестуални комплекси)…

Съществуват и редица по-обективни изследвания в сферата на икономиката на труда, социологията и организационната психология, които дават множество примери за комбинираното отражение на определени аспекти на междуполовите отношения на работното място върху извършваната трудова дейност. Ако е осъществяван под невидимото влияние на полово предопределени симпатии, и е диференциран субективно, размерът на получаваните от служителите работни заплати, може изобщо да не съответства на реалния трудов принос към производствената дейност (психологически–социални отношения). Под въздействието на привнесена от семейните отношения и непрекъснато демонстрирана неудовлетвореност на определени крайно амбициозни служители от заеманото място в служебната йерархия, може да се достигне до създаването на толкова негативен психо-климат в организацията, който да доведе дори до блокиране на трудовия процес (административни–психологически–социални отношения). Усвояваното от служителите трудово поведение, (понякога, направлявано от различни мотиви при жените и при мъжете), несъмнено дава своето доказано отражение върху производителността на труда (образователни–социални отношения).

Именно за това, все още до голяма степен методите за регулиране  на междуполовите отношения на работното място зависят от слабо обясними и контролируеми с логиката на съвременната наука от западен тип:

• Интуитивни способности на мениджърите.

• От тяхната възможност да проявяват емпатия в общуването си със своите подчинени.

• От умението да балансират в процеса на управление, в зависимост от конкретната ситуация, между толерантността и твърдостта, между стриктното придържане към общозадължителните изисквания на трудовия процес и зачитане на личната свобода на работещите…

При изграждането на всяка организационно – технологична структура, била тя икономическа, административна, политическа, или неправителствена, мениджмънтът трябва да отчита особеностите на човешката природа – дори и при наличието на:

• прекрасна в своя замисъл административна система, регламентираща с ясни и точни логически издържани правила мястото и дейността на всеки в организацията;

• на обективна система за разпределение на човешкия труд и неговото заплащане;

• на съществуващ и на пръв поглед добре функциониращ отдел “Кадри”, в това число и като възможности за обучение на служителите;

• на позитивен психо-климат в институцията, стимулиращ разгръщането на творческите способности;

• и даже хармонични сексуални отношения в семейството,

работещият човек е бил, остава, а по всяка вероятност ще продължи да бъде непредсказуемо същество – във всеки миг неговият разум му дава необятни възможности за избор на поведение.

С оглед създаването на нови и оптимизирането на съществуващите модели за регулиране на безспорното влияние междуполовите отношения на работното място върху осъществявания от организацията производствен процес, биха могли да бъдат потърсени възможности за практическо приложение на някои от заложените в таблицата идеи:

ВИДОВЕ МЕЖДУПОЛОВИ ОТНОШЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО, ФАКТОРИ, ПОРАЖДАЩИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ПРОБЛЕМИ, ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ВЪЗНИКВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО РЕГУЛИРАНЕ
вид  междуполови отношения на работното място фактори, пораждащи проблеми, свързани с този вид  междуполови отношения на работното място индикатори за отчитане на този тип проблеми методи за регулиране на проблемите, свързани с този вид  междуполови отношения на работното място
            административни Несъответствие между налагания стил на управление в организацията и изискванията на извършваните трудови дейности.* Пилеене на работно време, ниски производствени резултати Привеждане на стила на управление в съответствие с изискванията на извършваните трудови дейности, в т. ч. и с промени в мениджърския състав.
Присъствие на по-ниските йерархични нива на организацията на представители на противоположния пол, притежаващи по-високи образователно-квалификационни показатели (дипломи за завършено образование, специализации, производствен опит и др.). Демонстрации на лични амбиции чрез дипломи за завършено образование, изкарани специализации и др., отклоняващи енергия от извършването на преките служебни задължения. Създаване на административно-регламентирана система за професионално израстване в организацията, отчитаща обективните показатели, или просто уволняване на претендиращите за заемане на по-високи постове.
Привнасяне на комплекси, свързани с йерархията в семейните отношения на работното място. Не адекватно поведение на работното място, спрямо представители на противоположния пол, стоящи по-високо в йерархията. Изпращане при психоаналитик, ако това е невъзможно – освобождаване от работа.
                      социални Система на заплащане на труда в организацията, допускаща субективизъм при определяне на нейния размер. Текучество сред работещите. При високо ниво на безработицата в региона - просто брожения, пречещи на извършвания трудов процес. Обективизиране на съществуващата система на заплащане на труда в организацията.**
Формално и неформално междуполово разделение на труда и нетрудовите дейности в организацията.*** Обременяване на някои жени, работещи в организации, с преобладаващ мъжки състав и съответно мъже в “женски” колективи, с повече смятани за полово-детерминирани, макар и незаплатени задължения. Оптимизиране на правилника за вътрешния трудов ред. Изготвяне на длъжностни характеристики за всяко работно място. Стриктен контрол върху спазването на тези нормативи. При отклонение от режима на работа – налагане на санкции.
Абсолютен размер на разликата между най-високите и най-ниските заплати в организацията.     Стремеж към издигане в йерархията на заплатите от “ощетените”, в т. ч. и чрез използване на предимствата на пола.**** Административно регламентиране на системата на заплащане на труда, в зависимост от изискванията на конкретната длъжностна характеристика.
Силни егалитаристични настроения сред работещите.       Неформални колективни дейности по осъществяването на трудовия процес, базирани върху симпатиите (много често  междуполови); размиване на личната отговорност за неговите резултати; брожения срещу по-високото заплащане на труда на отличаващите се от групата. “Твърд” стил на управление, основан върху изискване за изпълнение на административно-регламентираните разпоредби на трудовите задължения. Стимулиране на поемането на личната отговорност, в т.ч. и с по-големи разлики в заплатите.
Присъствие в колектива на интимни двойки (семейни, или неформални). “Семейственост” на работното място, в т. ч. и като изисквания към системата на заплащане на труда. Ясно административно регламентиране на социалните роли на работното място.
                  образователни Слабости в дейността на отдел “Кадри”, свързани с обучението на работещите.        Система за преподаване и усвояване на необходимите за осъществяването на работния процес знания, умения, навици, трудово поведение, основана не върху изискванията на трудовата дейност, а върху личностни предпочитания, в т.ч. и междуполови Оптимизиране на дейността на отдел “Кадри” чрез прилагане на научни способи в осъществявания от него образователен процес на работното място.
Пол и мотиви в дейността на неформалните “педагозите по призвание” в организацията.***** Отклоняване на определени лица от изпълнението на трудовите задължения, дължащо се на зачестили контакти с новопостъпилите. Усвояване от новопостъпилите на неадекватно на изискванията трудово поведение. Стимулиране на предаването на производствен  опит единствено от най-добрите чрез използване на административни методи  и подходящи системи на заплащане на допълнителния педагогически труд.
Полова детерминираност на високо ценени в организацията митове; ценности; ритуали; трудово поведение; дейности; пораждащи стремеж към подражание от повечето работещи в нея. ****** Наличие в организацията на: Вредни трудови навици сред работещите. Вредни нетрудови навици сред работещите. Загуба на работно време, (а и материални ценности), за осъществяването на “паразитни дейности”. Неадекватно на пола поведение на работното място. Усъвършенстване на контролните функции на управлението. Мотивиране на работещите чрез включване в трудови и нетрудови дейности, свързани с повишаване на трудовата и на общата култура. Отстраняване на разпространителите на вредните навици.
              психологически Сравнително големи различия между работещите в организацията жени и мъже свързани с: етно-културна принадлежност; изповядана религия; политически убеждения; социален произход; образователно равнище и обща култура; възрастова структура на колектива; качество на извършваните служебни задължения; отношение към останалите видове междуполови отношения на работното място; други различия…   Социално-психологически дизбаланс в междуполовите отношения на работното място. Демотивиране на работещите за трудови постижения. Напрежение в междуполовите и междуличностни отношения, пречещи на реализирането на трудовия процес. Повече от необходимото отделяне на време на работното място за неформално общуване, с подчертано негативни нюанси, проявяващо се в клюки, одумки, оплювания, търсене на недостатъци, безогледни задявки… Стимулиране на толерантността…
            сексуални******* Полово-възрастова структура на работещите в организацията. Млад колектив, присъствие на представители на двата пола. Намеса само при крайна необходимост, но когато се прибегне до нея – да бъде безкомпромисна!
Семейно положение на работещите в организацията. Женени/омъжени; неженени/неомъжени членове на организацията.
Морално-етични аспекти на личностното поведение на отделните индивиди на работното място. Фриволно или аскетично поведение на отделните членовете на организацията.
Стил на управление в организацията. Хиперфриволни междуполови отношения, стимулирани от по-свободните стилове на управление.
Субективни предпочитания… Свободно време на работното място… Пролетта… Психо-физиологични дадености на работещите в организацията… Фаза на ендорфинното физиологично презареждане на отделните членове на колектива…
*Забележка: Редица изследвания сочат наличието на известна по-голяма, или по-малка връзка между извършването и управлението на определени трудови дейности и някои полово-детерминирани особености. Така например, професиите и дейностите, изискващи по-голяма свобода в трудовия процес и умения за “художествено”, образно мислене (педагогика, шоу-бизнес, култура; социални дейности и др.), са силно феминизирани и съответно – предразполагащи към създаване на управленски модели от матриархален тип, предоставящ и по-голяма свобода на работното място.  Други професии и дейности, изискващи стриктно придържане към математическата логика, като управлението, финансите, програмирането, конструирането, планирането, и наличие на способности за абстрактно логическо мислене, все още са “мъжка територия” и съответно - подвластни на управление от патриархален тип. ** Забележка: В организациите, осъществяващи дейности в сферата на “класическата икономика” – селско стопанство и индустрия, регламентираната от редица задължителни за всички субекти в трудовите правоотношения, антидискриминационни текстове на международното и националните законодателства, обективна система “за равен труд, равно заплащане”, е сравнително осъществима. Много по-трудно е нейното прилагане в институциите, работещи в т. нар. “третичен сектор” –  сферата на услугите, или пък в сферата на информационните технологии. Въпреки това, съществуват редица процедури за извършване на обективно оценяване на определени човешки показатели, при отчитане на влиянието на пола в този процес. *** Забележка: Пример – ежедневното, макар и незаплатено, почистване на офиса след работа от единствената работеща в него жена. **** Забележка: Много типична в това отношение, е системата шеф – секретарка. ***** Забележка: Мотивите, които направляват тези алтруистични дейности, проявяващи се в доброволно преподаване на необходимите за трудовия процес знания, умения, навици, а и трудово поведение, повлияно от фирмената култура, и имащи своите корени в определени функции на семейството и рода, са твърде лични и се поддават трудно на логическо обяснение. Те могат да бъдат свързани например, с подсъзнателно желание на по-витални служители да се поосвободят от рутинните трудови операции и да внесат малко разнообразие на работното си място чрез общуване с новопостъпилите; или пък с майчините чувства на възрастната опитна служителка, предаваща придобитото немалко трудово познание на новопостъпилия неопитен младеж; а и нерядко - просто със стремежа на плейбоя, или мъжетрошачката в организацията да завладеят новата бройка. Новопостъпилите, в своето право на избор, също са действена страна в обучението си  на работното място. ****** Забележка: От  социално-педагогическа гледна точка, през изтеклия XX век, не без участието на активния феминизъм, работещите жени успяха да усвоят някои от смятаните за “чисто” мъжки през предходния исторически период, при това неоспоримо вредни навици, които имат отношение към трудовия процес – пушенето на работното място, и приятелските запои след напрегнатия работен ден. (Излишно е да се описва тяхното отражение върху пълноценно реализираното работно време, или пък върху развитието на личността, в това число и нейната трудоспособност.) ******* Забележка: Поради премного деликатния характер, този вид междуполови отношения на работното място, не са обект на анализи в настоящата разработка. На читателите, предпочитащи не действието, а съзерцанието и размисъла, се препоръчва огромното количество достъпна литература от всички епохи, съхранила необятна информация по този въпрос, както и множеството Web сайтове.Гласувай:
2
01. haralanov - Мдааа...
28.04.2010 17:28
Каквото и да си говорим в голям процент от случаите при които на едно място работят мъже и жени,накрая винаги се стига до чукането!Не знам дали това са ,,екзистенциални потребности,, но че са естествени е вън от всякакво съмнение.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 1638264
Постинги: 302
Коментари: 452
Гласове: 2748
Архив
Календар
«  Септември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930