Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.11.2017 15:14 - Еднократната социална помощ
Автор: georgihadjiyski Категория: Технологии   
Прочетен: 5119 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 14.12.2017 21:47

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

Еднократната социална помощ

Еднократната социална помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)

 

Правни основания за кандидатстване

Правните основания за кандидатстване за отпускане на еднократна социална помощ са регламентирани в чл. 12, ал. 1, т. 3 на Закона за социално подпомагане и чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Същност на помощта

Чл. 16, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане регламентира, че „за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.”

Размер на помощта

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 2 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: „Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице”, което означава, че при настоящ размер на гарантирания минимален доход от 65 лв., максималният размер на еднократната помощ е 325 лв.

Кой може да кандидатства?

Регламентът на чл. 2, ал. 3 на Закона за социално подпомагане определя, че: „Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените по чл. 140 от Семейния кодекс да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности”, като според ал. 6 от това право могат да се възползват и „чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.”

Условия за отпускане на помощта

За разлика от другите видове помощи, отпускани по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, условията за отпускане на еднократна помощ по чл. 16, са изключително релативни. Ето защо от този вид помощи, обикновено след широкомащабно медийно внимание и политическо присъствие от различни властови нива, се възползват и то групово пострадали от аварии, катастрофи и природни и социални бедствия, като в такива случаи и отпускането на еднократни помощи е масово.

Въпреки това при отпускането на еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, биха могли да бъдат прилагани предвидените условия в чл. 12, ал. 2 на Закона за социално подпомагане, които регламентират, че: „Социални помощи се отпускат след преценка на 1. доходите на лицето или семейството; 2. имущественото състояние; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата и учебната заетост; 6. възрастта; 7. други констатирани обстоятелства.”

От своя страна самите условия, предвидени в чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са свързани със „задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности”, което затруднява изключително много доказването им и предоставя относително големи правомощия на социалните работници и най-вече – на директорите на териториални дирекции за социално подпомагане за преценка при отпускането или отказа на такава помощ на кандидатствалите лица или семейства.

Административно производство по кандидатстването и отпускането на еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Процедурата по кандидатстването за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, е регламентирана в чл. 26, чл. 27 и чл. 28 на този норматив.

- Институция, пред която се кандидатства

Дееспособното лице или законен представител на непълнолетно дете, кандидатства пред териториалната дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес чрез подаване на заявление-декларация по образец.

- Документи, с които се кандидатства

1. Заявление – декларация по образец:
image
image
imageimage
image
image

image

2. Документи, доказващи инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности – например протоколи на ЛКК, или медицински свидетелства, или епикризи, или протоколи на служби за противопожарна безопасност, или служебни бележки от общини, фактури за направени разходи за лечение, лекарства, ремонтни дейности, обучение и пр.

Макар, че за отпускането на еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, не е изрично упоменато точно какви документи трябва да бъдат подадени със самото заявление – декларация по образец, обикновено служителите на териториалните дирекции „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане изискват много от гореизброените, както и редица други, целенасочено или непреднамерено създавайки типичните институционални бариери пред кандидатстващите - документи за брутните доходи от трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (за справка) или медицински протокол на ЛКК; за справка оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост и пр.

3. Лична карта или личен паспорт на всеки член от семейството (за справка).

4. За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.

В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности или за представяне на липсващите документи.

- Извършване на социална анкета и изготвяне на социален доклад от социален работник

В срок до 20 дни от подаването на заявление-декларацията социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, като социалната анкета се провежда в дома на лицето или семейството по настоящ адрес, като въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги, ако това е необходимо.

- Заповед за отпускане или отказ на еднократната помощ на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице

В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на еднократната помощ, като в 14-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.

Основни институционални бариери при кандидатстването за отпускане на такава помощ

Липсата на ясни и категорични условия, свързани с кандидатстването за отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, обикновено са свързани и с поставянето на редица нерегламентирани бариери от служителите на съответните дирекции за „Социално подпомагане” пред кандидатстващите. Измежду тях заслужават да бъдат споменати:

- Абсурдният аргумент: „Свършиха заявленията – декларации.”

- Непрекъснатото отлагане във вид на „елате утре”, с цел отказ от кандидатстване.

- Изискването на много повече документи от необходимите с цел отказ на кандидатстващия.

- Враждебното до бруталност отношение на служителите в дирекциите за „Социално подпомагане.”

- Прехвърлянето на измислени правомощия по отпускането на този вид помощи на регионалните дирекции за „Социално подпомагане”, в духа на „те не дават” и др.

Административна процедура по обжалване на заповед за отпускане или отказ на еднократната помощ на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице

Подобно на всеки административен акт и заповедта за отпускане или отказ на еднократната помощ на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице, подлежи на обжалване. Редът е регламентиран в чл. чл. 13, ал. 5 на Закона за социално подпомагане и се осъществява въз основа на Глава шеста, чл. 81 и чл. 83 на Административно процесуалния кодекс.

Обикновено на обжалване подлежи отказът за отпускане на еднократната помощ на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице и по изключение – в много редки случаи – размерът на отпуснатата помощ.

Заповедта се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбата трябва да бъде написана на български език и се подава до директора на съответната регионална дирекция за „Социално подпомагане”, в чиято структура е дирекцията за „Социално подпомагане”, в която е подадено заявлението – декларация за кандидатстване, чрез дирекцията за „Социално подпомагане”, която е издала заповедта относно исканата помощ и трябва да съдържа:

1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани;

2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;

3. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;

4. органа, до който се подава;

5. възраженията и тяхното основание;

6. искането;

7. подпис на подателя.

 

 

 Гласувай:
3
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 1677545
Постинги: 308
Коментари: 464
Гласове: 2815
Архив
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031