Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.06.2010 14:31 - Оптимизиране на управлението на училищните настоятелства - трета част
Автор: georgihadjiyski Категория: Други   
Прочетен: 1761 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 28.03.2014 18:57


НЯКОЛКО ИДЕИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА В НАШАТА СТРАНА

Част трета


Георги Хаджийски

Публикувано в сп. "Образование", бр. 4, 2003 г. и в сп. "Организация и управление на училището и детската градина", бр. 1, 2004 г.


imageДемократичният характер на управление на настоятелството е свързан и със залагането в неговия Устав на възможността в него да членуват всички желаещи. От своя страна, противоположните процеси на увеличаване, или намаляване на броя на членовете на настоятелството, са тясно свързани със стратегическите концепции за реализирането на предвидените в Устава на настоятелството общественополезни дейности. По отношение на броя на своите членове и възможностите за придобиване на членство в тях, нестопанските организации могат да бъдат диференцирани на две основни групи: ·        Масови – в които могат да членуват неограничен брой лица, като самото членуване се стимулира от предвидените в Устава възможности чрез нисък размер на членския внос и не рядко – отсъствие на такъв; липса на ограничения по отношение на образование; съдимост и пр. Предимствата на този организационен модел за настоятелствата са несъмнени – неговото използване би довело до широка съпричастност на родители и общественици към решаваните проблеми; стимулиране на развитието на демократична култура по отношение на вземането на решения и избора на органи на самоуправление; набирането на не малки суми от членски внос; сравнително големите възможности за лобиране на политическо и икономическо ниво от многобройните членове… При условие, че стратегията в управлението на човешките ресурси на настоятелството е свързана с набирането на възможно най-голям брой членове, е необходимо в Устава да бъдат заложени необходимите правомощия по отношение делегирането на права за участие в органите на самоуправление – например, поради невъзможността на хиляда членове да участват едновременно в заседанията на Общото събрание на настоятелството, в неговия Устав трябва да залегнат текстове, указващи възможността определен брой лица да упълномощават свои представители за участие в този най-висш орган на самоуправление… ·        Елитарни – обикновено в тях членуват малък брой лица, които притежават сравнително големи възможности за реализирането на общественополезните дейности на нестопанската организация – имат високо образование и квалификация, които им позволяват да разработват и осъществяват високо технологични проекти, финансирани от външни източници; или имат високи доходи, които им осигуряват възможността да финансират специфични обществено-полезни дейности; или се ползват с високо обществено положение и пр. В Устава на подобни нестопански организации се залагат текстове, регламентиращи съществуването на т. нар. “институционални бариери”, насочени към ограничаването на броя на членовете на нестопанската организация: членският внос е висок, не рядко има и встъпителна висока вноска; за приема на нов член се искат препоръки от определен брой членове на организацията; поставени са изисквания за минимален образователен ценз; възможно е и изискване за минимални годишни суми за дарения на организацията; могат да съществуват и изисквания за минимални доходи; съдимост; здравословно състояние и пр. С оглед множеството сензационни и скандални материали, изнесени от медиите за дейността на някои от най-известните нестопански организации в нашата страна, използването на подобен модел на управление на човешките ресурси на едно настоятелство, наподобяващ по своята структура затворена и потайна ложа, не е препоръчителен, дори и ако членовете му действително разполагат с гореизброените възможности за реализиране на неговите цели. За успешното реализиране на общественополезните дейности на всяко едно настоятелство, особено при наличието на перманентен финансов дефицит, който в нашите условия дори и в обозримо бъдеще ще съпътства повечето от тези дейности, е особено необходимо да съществува стратегия за работа с доброволци. Общата теория на икономиката, а и самата практика, дават много успешни примери за взаимозаменяемостта между двата основни фактора за осъществяването на всяка човешка дейност – труда и капитала. Програми за работа с доброволци имат редица нестопански организации в света, дори и когато разполагат със значителни финансови ресурси за осъществяване на своите цели (25). Самото използване на труда на доброволците има редица предимства: спестяват се средства, които могат да бъдат пренасочени за реализирането на други дейности; доброволците печелят доверието на клиенти и дарители, защото работят без заплащане; те са по-свободни да работят творчески, заобикаляйки съществуващите бюрократични спънки; много често привнасят в организацията нови идеи, талант, работно време… В нашата страна, едно настоятелство би могло да използва възможностите на доброволците в редица аспекти: ·   Съществуват редица възможности за привличането на висококвалифицирани специалисти за осъществяването на определени дейности на настоятелството, изискващи сравнително висока квалификация: студенти по различни специалности; квалифицирани безработни лица, желаещи да опресняват непрекъснато трудовите си умения; работещи специалисти – родители и общественици, желаещи да се включат в съответните дейности… ·      Трудовата сила на нискоквалифицирани доброволци може да бъде осигурена чрез използване на възможностите на социалните служби, изискващи от подпомаганите от тях лица да реализират обществено-полезен труд… Последната група от лица, работещи по осъществяването на целите на настоятелството, са наетите срещу заплащане. В нашата страна трудовите правоотношения се регулират от Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите. При условие, че едно настоятелство може да си позволи наемането на подобен вид служители и работници, разпоредбите на тези нормативи са задължителни.    3.2.3. Мениджмънт на финансовите ресурси Пределно ясно е, че ако не бъдат обезпечени финансово, дори и най-прекрасно замислените дейности е възможно да останат само като идеи. Финансовият мениджмънт на нестопанските организации също включва специфични дейности по планиране, организиране, контролиране и мотивиране на лицата, участващи в този процес. Тези дейности трябва да бъдат съобразени в максимална степен с отнасящите се до преките дейности на настоятелството и на човешките ресурси. От своя страна, за да бъде ефикасно използвана за реализирането на целите на настоятелството, използваната финансовата система трябва да отговаря на изискванията на счетоводството – в нашата страна те са регламентирани от Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Националния сметкоплан, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от редица други закони и подзаконови нормативни актове по силата на които в сметките на една организация постъпват приходи, или се правят разходи. Също така финансовата система трябва да осигурява във всеки един момент от съществуване на настоятелството необходимата за управлението информация, разпределена в следните категории: ·        ефикасност и ефективност на операциите; ·        надеждност на финансовата отчетност; ·        съблюдаване на съответните закони и разпоредби.(26) Накратко: добрият счетоводител (член на Съвета на настоятелите, доброволец, или нает от настоятелството), е ключова фигура за успешното реализиране на всяка дейност. И понеже счетоводството е най-грубо казано наука за баланса между приходите и разходите на една институция, ще бъде изложен един максимално опростен условен вариант за разкриването на възможностите, които могат да бъдат използвани от настоятелствата в тази насока. Схема №2 –
условно годишно разпределение на приходите и разходите на настоятелство
 
        ВИД ПРИХОД   СУМА     ВИД РАЗХОД   СУМА
1. Собствени приходи:   1. Разходи за подобряване на материално-техническата база на учебното заведение:  
1.1. Членски внос: 480 членове по 2 лв. 960 лв. 1.1. Построяване на тенис корт: 1200 лв.
1.2. Наем от имущество: реституирана градина – 20 декара по 10 лв./дк. 200 лв. 1.2. Закупуване на компютър (втора употреба): 300 лв.
1.3. Стопанска дейност: печалба от дейността от регистрирана по Търговския закон книжарница: 500 лв. 2. Разходи за социални, културни и спортни дейности:  
1.4. Приходи от благотворителен концерт на талантливи деца: 400 лв. 2.1. Осигуряване на учебници и тетрадки за 10 социално-слаби ученици по 25 лв. комплект: 250 лв.
2. Външни приходи:   2.2. Организиране на колективно посещение на театрална поставка на учениците от всички шести класове: 62 деца по 2 лв. 124 лв.
2.1. Дарения - събрани суми от доброволци: 300 лв. 2.3. Провеждане на спортен празник на училището – награди за победителите: 200 лв.
2.2. Финансиране от нестопанска организация (фондация)на дейности по проект, насочен към борба с наркоманията сред учениците: 4800 лв. 3. Разходи за стимулиране на участието на ученици в извън класни образователни програми:  
      3.1. Провеждане на семинар с учениците от осмите класове по проблемите на междуполовите отношения в пубертета: 286 лв.
      4. Разходи по реализираните дейности на проекта, насочен към борба с наркоманията сред учениците: 4800 лв.
    ОБЩО ПРИХОДИ: 7160 лв.     ОБЩО РАЗХОДИ: 7160 лв.
  Разбира се, по отношение на набирането на приходи и тяхното разходване за осъществяване на общественополезните дейности на настоятелството, са възможни редица алтернативи. За генерирането на нови идеи в тази насока и тяхното практическо реализиране, е възможно създаването на специална комисия, включваща членове на Съвета на настоятелите, членове на настоятелството и доброволци, която да осъществява финансовото управление на настоятелството. Твърде интересна форма на финансиране на някои дейности на нестопански организации в нашата страна напоследък, представлява обезпечаването на определени разходи по реализирането на т. нар. “проекти” от големи, най-вече международни нестопански организации. И много нашенци - повече, или по-малко грамотни, се втурнаха да ги пишат с надеждата да ги спечелят, реализират и получат част от “полагащите” им се пари. Дори бяха и регистрирани не малко нестопански организации, за да може чрез тях да се кандидатства за финансовото обезпечаване на реализирането на много от тези претендиращи за гениалност “проекти”. В това няма нищо лошо. За да бъде успешна и трайна дейността на едно настоятелство обаче, както разкрива нашият собствен исторически опит, трябва да се разчита преди всичко на собствените ресурси, дори и когато става въпрос за осигуряването на необходимите средства за реализирането и на най-гениалните идеи…   4. Няколко думи вместо заключение   Двадесет и първи век ще бъде векът на нестопанските организации. Те ще обединяват все повече и повече отчуждени в условията на засилващата се глобализация лица, в името на защита на техните интереси в една или друга сфера, и реализирането на високо хуманни идеи. В тази насока, настоящата концепция, макар и твърде релативна и условна, би могла да бъде използвана в по-голяма, или по-малка степен, в помощ на регистрирането и превръщането на настоятелствата в действащи институции в подкрепа на образованието в нашата страна…  
ЛИТЕРАТУРА:  
1.        Закон за юридическите лица с нестопанска цел – “Държавен вестник” бр. 81 от 2000 год.
2.        Гутман, С. – по-подробно в “Международна активност на неправителствените организации”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, април 2000 год.
3.        Кинг, К. – по-подробно в “Към по-добри партньори?”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, април 2000 год.
4.        Маамури, М. – по-подробно в “Ограмотяване: къде е слабостта?”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, април 2000 год.
5.        Фиске, Е.Б. и Лад, Х.Ф. - по-подробно в “Нова Зеландия: цената на пазарния модел”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, декември 2000 год.
6.        Маркес, К.М. - по-подробно в “Салвадор: родителите училищни директори”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, април 2000 год.
7.        Кон, М. и Дегелермаа, А. - по-подробно в “Монголия: да научиш занаят от радиото”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, април 2000 год.
8.        Мисра, Н. – по-подробно в “Босоногите колежи” се роят в Индия”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, април 2000 год.
9.        Ногера, П. А. - големи транснационални компании “Когато родителите се намесват”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, декември 2000 год. и Уолш, М. по-подробно в “Разумният мениджмънт на училищата Едисон”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, декември 2000 год.
10.     Шипс, Д., - по-подробно в “Училището на мениджърите”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, декември 2000 год.
11.     Търк, Дж. Л. - по-подробно в “Анатомия на корпоративното завладяване”, сп. “Куриер на ЮНЕСКО”, декември 2001 год.
12.     Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета – “Държавен вестник” бр. 90 от 2002 год., чл. 46в.
13.     Указ за обществено подпомагане – обн. във в. “Известия” бр. 77 1951 год.
14.     Обрешков, О. – “Обща характеристика на учебното дело и педагогическата мисъл у нас в навечерието на Освобождението” - в “История на образованието и педагогическата мисъл в България”, София 1975, изд. “Народна просвета”, том първи, стр. 350/353.
15.     Георгиева, Р. – “Управление и издръжка на училищата” - в “История на образованието и педагогическата мисъл в България”, София 1982, изд. “Народна просвета”, том втори, стр.23/31.
16.     Пак там, стр. 28
17.    Ганов, Б. “По нататъшно фашизиране на учебното дело след 1934 година” - в “История на образованието и педагогическата мисъл в България”, София 1982, изд. “Народна просвета”, том втори, стр. 245
18.    Янкулов, Я, Забунов, Г. - “Мениджмънт”, изд. “Тилиа”, София,1997 г., стр. 288
19.     Пак там стр. 8
20.     Пак там стр. 10/11
21.     Ийди, Д.С. - по-подробно в “Отвъд стратегическото планиране” – в “Нестопанската организация”, изд. център “Отворено образование”, стр. 24/25
22.    Палешутски, К. - “Мениджмънт”, изд. “Форчън”, Благоевград, 1994 г., стр. 19
23.     Бейдър, Б. С. – “Планиране на успешни работни срещи на управителния съвет” – в “Нестопанската организация”, изд. център “Отворено образование”, стр. 35
24.     Пак там, стр. 57
25.     Елис, С. Дж. – “Роля на управителния съвет за ефективно привличане на доброволци” – в “Нестопанската организация”, изд. център “Отворено образование”, стр. 75/88
26.     Джонсън, С. Л. – “Ревизионната комисия” – в “Нестопанската организация”, изд. център “Отворено образование”, стр.131/140

Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 1590676
Постинги: 296
Коментари: 448
Гласове: 2680
Архив
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031