Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.06.2010 14:23 - Оптимизиране на управлението на училищните настоятелства - втора част
Автор: georgihadjiyski Категория: Други   
Прочетен: 3804 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 28.03.2014 18:56


НЯКОЛКО ИДЕИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА В НАШАТА СТРАНА
Част втора


Георги Хаджийски

Публикувано в сп. "Образование", бр. 4, 2003 г. и в сп. "Организация и управление на училището и детската градина", бр. 1, 2004 г.

image3. Една концепция, заимствана от опита на оперативния мениджмънт в нестопанския сектор на модерните страни в помощ на повишаване на ефикасността на управлението на настоятелствата в нашата страна

През последното десетилетие на нашето обществено-икономическо развитие, при отчитане на неефикасността на използваните до този момент у нас системи за управление в новите условия, бяха направени редица опити за реформи, в това число и в подготовката на специалисти, и в разработването и приложението в практиката на нови управленски модели, и в издаването на значителна по обем специализирана литература. Стратегическите реформи в сферата на държавното управление бяха свързани с приемането и влизането в сила на редица закони и подзаконови нормативни актове, насочени към създаване на необходимата макрорамка за либерализиране на икономиката и демократизиране на общественото ни развитие. Както вече бе пояснено, чрез приемането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, българската държава постави основите на стратегическото управление на дейностите, насочени към развитието на гражданското общество като цяло, и за демократизиране и децентрализиране на определени аспекти от управлението на учебните заведения. За да бъдат използвани пълноценно предлаганите възможности в тази насока, е необходимо разработването и практическото приложение на оперативни управленски системи, отчитащи конкретните условия, в които ще осъществяват своята дейност създадените настоятелства.
           Пределно общо казано, превръщането на едно настоятелство в институция, осъществяваща законово-регламентираните дейности в подкрепа на образователния процес в едно, или няколко учебни заведения, преминава през два основни етапа:

 • Регистриране като юридическо лице с нестопанска цел.
 • Реализиране на предвидените законово-регламентираните дейности в подкрепа на образователния процес.

3.1. Регистриране на настоятелствата

Законът за изменение и допълнение на Закона за народната просвета предвижда настоятелствата да се учредяват по инициатива на директора на детската градина, училището или обслужващото звено или на родители, учители или общественици. От своя страна за да придобие статут на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, според Закона за юридическите лица с нестопанска цел, създаването на настоятелството трябва да премине  през следните процеси:

 • подготовка на проект на Устав;
 • провеждане на учредително събрание и приемане на предложения проект на Устав, в т.ч. и чрез внасяне и приемане/или отхвърляне на изменения в него;
 • изготвяне на учредителен протокол; събиране на членски внос, ако такъв е предвиден за събиране;
 • подготовка и внасяне за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в окръжния съд по седалището на настоятелството на необходимата документация, съдържаща изискваните данни…

Една от най-важните предпоставки за изграждането на ефективна система на управление на настоятелството, е свързана с изготвянето и утвърждаването на неговия Устав. Според изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Уставът на едно настоятелство би трябвало да съдържа следните основни глави:

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ – където да бъдат отбелязани статутът; наименованието; седалището и адресът на управление; срокът на съществуване; определението на дейността и основните цели на настоятелството (така както са предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, като в тази насока е възможно и създаването и на отделна глава); както и средствата за постигане на целите на настоятелството.

II. ЧЛЕНСТВО – тук се включват членските права и задължения; придобиване на членство и прекратяване на членството в настоятелството.

III.  ИМУЩЕСТВО – в тази глава би трябвало да бъдат включени определението за имущество на настоятелството; източниците на средства на настоятелството и стопанската дейност на настоятелството (ако такава се предвижда).

IV. УПРАВЛЕНИЕ – според изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета органите на управление на настоятелството трябва да бъдат Общо събрание и Съвет на настоятелите. В тази глава на Устава би трябвало да залегнат следни правомощия: Общо събрание - състав на Общото събрание; представителство; компетентност на Общото събрание; провеждане на Общо събрание; свикване на Общо събрание; право на сведение; списък на присъстващите; кворум; право на глас; конфликт на интереси; мнозинство; решения; протокол; Съвет на настоятелите – права и задължения на Съвета на настоятелите; кворум и мнозинство; отговорност на членовете на Съвета на настоятелите; управление на дейностите, извършвани от настоятелството.

V.      ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – в тази глава трябва да бъдат включени изискванията към документите, свързани с годишното счетоводно приключване; съдържанието на отчета за дейността; назначаване на независими одитори; приемане на годишното приключване; задължителната отчетна информация; задължителното условие, че настоятелството не разпределя печалба на своите членове; задължително водените книги от настоятелството.

VI.    ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ – в тази глава трябва да залегнат основанията за прекратяване на настоятелството и ликвидацията.

VII.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ – тук могат да бъдат включени изискванията за внасяне на промени в Устава; датата на влизането в сила на Устава и промените в него; приложимостта на българското законодателство за нерегламентираните случаи…

    Освен задължителните елементи, включващи в Устава конкретизираните текстове на тези глави, така както са регламентирани от изискванията на Глава шеста от  Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  Уставът трябва да съдържа в себе си цялостна представа за мисията на създаденото настоятелство, на която да бъдат подчинени всички негови разпоредби. От своя страна, както учи теорията на мениджмънта, мисията на едно настоятелство трябва да бъде: “средство за осъзнаване на целта на организацията и определяне на приемливи типове поведение. Декларацията за мисията определя специализацията и насочеността на организацията. Мисията е водачът в бъдещото поведение на институцията.”(18)

  Наред с това, за да бъдат избегнати рисковете на залагането в Устава предимно на текстове, регламентиращи най-вече свързаното с регистрацията юридическо администриране на предвижданите дейности, е особено необходимо в него да залегнат ясни и недвусмислени разпоредби в областта на:

 • управлението на финансите;
 • на системата на финансиране на предвижданите дейности;
 • на участието на настоятелството като страна в извършването на определени стопански дейности, осъществявани по силата на нормативни актове, различни от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • на заплащането (или незаплащането) на специфичния труд, извършван от членове на съвета на настоятелите, наеманите от настоятелството лица, доброволците…

Уставът трябва да съдържа в себе си и основните принципи на една демократична система на самоуправление на настоятелството, позволяваща широк достъп в него на всички физически и юридически лица, проявяващи съпричастност към решаваните от него проблеми, както и необходимите гаранции за провеждането на демократичен избор на членовете на управителния орган на настоятелството – Съвета на настоятелите. Това налага при изготвянето му да бъдат потърсени консултантските услуги не само на юристи, но и на счетоводители, на специалисти в областта на управлението, на педагози, родители и общественици…

3.2. Управление на настоятелството

Напоследък, във връзка с опитите за реформиране на използваните до момента системи за социално-икономическо управление в нашата страна, бяха предложени не малко претендиращи за универсалност мениджърски теоретико-приложни концепции. Много често в тези концепции се залагаха сложни и трудно разбираеми термини, заимствани от кибернетиката, физиката, математиката, информатиката, инженерните науки, с чиято помощ се нарушаваше едно от най-важните правила в управлението – наличие на пределно голяма яснота за обекта на управление. И още – че най-важният (и единствено възможен) обект на управление – работещите хора, обичат да осъществяват своя труд в работна среда, която се характеризира с:

 • ясни и разбираеми правила;
 • максимално опростени трудови дейности;
 • конкретни и точни срокове;
 • интензивност на труд, отговаряща на техните психо-физиологични възможности…

 В тази насока заслужава да бъде казано, че няма абстрактно управление, както и няма абстрактна отговорност за провалил се модел на управление, касаещ съсипано производствено предприятие, или затворено поради лоши хигиенни условия селско училище…

Най-общо казано процесът на управление на едно настоятелство означава осигуряването на необходимите условия и ресурси за практическото реализиране на регламентираните в неговия Устав дейности. При условие, че в Устава на настоятелството са заложени предвидените в Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета дейности в подкрепа на развитието и материалното осигуряване на детската градина, училището и обслужващото звено, за тяхното конкретно осъществяване биха могли да бъдат използвани редица алтернативи, заимствани от мениджърските концепции на нестопанския сектор в модерните страни.

При цялото многообразие на теоретични постановки за същността на комплекса от процеси, влизащи в състава на добилият модерност и у нас термин “мениджмънт”, за нуждите на настоящата разработка ще бъде използвано следното работно определение - мениджмънтът това е: “Процес на поставяне и постигане на целите на организацията чрез изпълнението на четири основни функции: планиране, организиране, мотивиране и контролиране.(19) Създаването на ефективна и действаща система за оперативно управление на една институция от своя страна означава цялостният мениджърски процес да бъде диференциран поне на три основни поделемента:

 • мениджмънт на дейността,
 • мениджмънт на човешките ресурси,
 • мениджмънт на финансовите ресурси.

Функционирането на всеки един от тези съставни елемента е свързано със създаването на подходящи взаимносвързани системи за планиране, организиране, мотивиране и контролиране. Условно, общата система на мениджмънт на всяка институция, в това число и на едно настоятелство, би могла да бъде представена във вид на Схема №1.

Схема №1 - Обща мениджмънт- система

imageОсновните понятия, обозначени на схемата означават:

а) Планиране - процес на поставяне на цели и решаване как е най-добре да бъдат постигнати.

б) Организиране - процес на определяне и подредба на човешките и нечовешките ресурси така, че плановете да бъдат успешно изпълнени.

в) Мотивиране - процес на въздействие върху поведението на другите за постигене на целите на организацията.

г) Контролиране - процес на регулиране действията на организацията така, че сегашното състояние да отговаря на очакваните организационни цели и норми (стандарти).(20)

За да бъде успешна една цялостна мениджмънт - стратегия, насочена към осъществяването на мисията на определена институция, (независимо дали тя е свързана с несложния пласмент на перилни препарати, или с изпълненото с неизвестности по създаването и превръщането в действаща институция настоятелство), е особено необходимо да съществува възможно най-голяма яснота относно възможностите за практическото реализиране на тези три основни взаимосвързани системи на мениджмънта.

3.2.1. Мениджмънт на дейността на настоятелството

Предвидените общественополезни дейности на настоятелствата в Глава шеста от Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета за подкрепа на развитието и материалното осигуряване на училището, детската градина и обслужващите звена, биха могли да бъдат диференцирани в следните основни групи:

·        Административни: настоятелствата могат да обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на учебните заведения; да правят предложения за подобряване на тяхната дейност и да организират обществеността за подпомагане на учебното заведение.

·        Административно – икономически: настоятелствата съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за учебното заведение и подпомагат изграждането и поддържането на неговата материално – техническата база.

·        Административно – педагогически: настоятелствата имат право да участват при избора на учебници; да подпомагат създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата; да съдействат за реализирането на задължителното обучение; да организират и подпомагат обучение на родителите по въпроси на възпитанието и развитието на техните деца; да съдействат на учебното заведение в борбата му срещу наркоманията и другите вредни навици; да съдействат на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни…

·        Социални: настоятелствата могат да съдействат за реализирането на извънкласни и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата; да съдействат при осигуряването на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално-битови проблеми на учебното заведение и да подпомагат социално-слабите деца…

·        Контролни: настоятелствата имат право да сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета.

Както бе уточнено текстовете, регламентиращи тези дейности, трябва да бъдат основополагащи в Устава на всяко настоятелство. Що се отнася до търсенето (и евентуалното намиране) на възможности за практическото реализиране на предвидените правомощия, биха могли да бъдат използвани редица алтернативи. Теоретичният опит от оперативния мениджмънт на нестопанските организации разкрива, че за да бъде успешно реализирана една стратегическа концепция, отразена например в Устава на едно новорегистрирано настоятелство, е особено необходимо нейното осъществяване да се придържа към няколко основни, ясни и прости правила:

 • При планирането, осъществявано например в началото на учебната година от членовете на Съвета на настоятелите и обхващащо периода до началото на следващата учебна година, да бъдат утвърдени не огромно количество дейности, припокриващи повечето от заложените в Устава, чието реализиране е невъзможно, а основните, онези, които са насочени към решаването на най-важните проблеми, с които се сблъсква учебното заведение. По този начин използването на наличните ресурси (човешки, финансови, времеви), би довело до постигането на максимален ефект. Самите дейности трябва да бъдат разположени в точни и изпълними времеви интервали и да съществува пределна яснота по отношение на отговорите на въпросите: какво точно трябва да се прави, защо трябва да се направи точно това и как трябва да се направи това. Също така, при създаването на един план, изготвящите го трябва да бъдат наясно с крайните резултати, които трябва да бъдат постигнати при неговото реализиране; с ограниченията (финансови, организационно-технически, социално-психологически, времеви и пр.), които биха оказали своето влияние при конкретното реализиране на предвидените дейности; със структурата на самия процес по реализирането на предвидените дейности (в тази насока е особено полезно предварителното уточняване на всяка отделна операция, която трябва да бъде извършена); с ресурсите, които могат да бъдат използвани при реализирането на плана… (21)
 • Понеже организирането е най-общо казано процес на конкретното практическо осъществяване на планираните дейности чрез създаването и използването на подходящи организационни структури, а самата специфика на дейностите на настоятелството е свързана с работна среда, която се характеризира с високо ниво на неопределеност, трябва да бъдат използвани максимално гъвкави организационни форми, позволяващи вземането на творчески решения, адекватни на всяка възникнала промяна на предварително планираните операции.
 • Всеизвестно е, че хората решават всичко. Именно за това мотивирането на работещите за постигането на целите на настоятелството (членове на Съвета на настоятелите, редови членове на настоятелството, доброволци, лица, наети от настоятелството и пр.), е едно от важните условия за реализирането на стратегическата концепция, отразена в неговия Устав и декларирана чрез мисията му. Идеите за мотивацията на работещия човешки индивид, видяна като процес, насочен към постигане на исканото от него, могат да бъдат обобщени в три основни групи: икономически – според които хората работят толкова по-добре, колкото по-високо заплащане получават за своя труд (пределно ясно е, че този вид мотивация е трудно осъществима за едно настоятелство); социални – при тях хората търсят чрез своята дейност не само средства за съществуване, но и социален престиж – власт, уважение, известност (в тази насока в едно настоятелство биха могли да бъдат използвани по-големи мотивационни възможности) и психологически – извеждащи на преден план и в трудовата дейност на човека духовния стремеж към самоусъвършенстване,себеактуализация, удоволетворение…
 • Контролът на дейността на настоятелството е публичен. Наред със задължителната информация за своята дейност, която настоятелството трябва да подава ежегодно  пред централния регистър, съгласно задължителните изисквания на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и осъществяването на текущия счетоводен контрол и контрола върху ефективността на извършваните дейности, Съветът на настоятелите е редно да дава ежегоден отчет за дейността на настоятелството пред Общото събрание и пред обществеността.
 • Последващите дейности след работните срещи и съвещанията, трябва да бъдат свързани с практическото реализиране на взетите решения…
   
Следва... Трета част... Виж:
georgihadjiyski.blog.bg/drugi/2010/06/15/optimizirane-na-upravlenieto-na-uchilishtnite-nastoiatelstva.562054Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: georgihadjiyski
Категория: Технологии
Прочетен: 1613807
Постинги: 300
Коментари: 452
Гласове: 2723
Архив
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31